Traditional

哭從弟

傷心一尉便終身,叔母年高新婦貧。
一片綠衫消不得,腰金拖紫是何人?

Simplified

哭从弟

伤心一尉便终身,叔母年高新妇贫。
一片绿衫消不得,腰金拖紫是何人?

Pronunciation

kū cóng dì

shāng xīn yī wèi biàn zhōng shēn , shū mǔ nián gāo xīn fù pín 。
yī piàn lǜ shān xiāo bù dé , yāo jīn tuō zǐ shì hé rén ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.