Traditional

哭劉尚書夢得二首

四海齊名白與劉,百年交分兩綢繆。
同貧同病退閑日,一死一生臨老頭。
杯酒英雄君與操,文章微婉我知丘。
[曹公曰:天下英雄,唯使君與操耳。
仲尼雲:後世知丘者春秋。
又雲:春秋之旨微而婉也。
]賢豪雖歿精靈在,應共微之地下遊。

今日哭君吾道孤,寢門淚滿白髭須。
不知箭折弓何用,兼恐唇亡齒亦枯。
窅窅窮泉埋寶玉,駸駸落景掛桑榆。
夜臺暮齒期非遠,但問前頭相見無?

Simplified

哭刘尚书梦得二首

四海齐名白与刘,百年交分两绸缪。
同贫同病退闲日,一死一生临老头。
杯酒英雄君与操,文章微婉我知丘。
[曹公曰:天下英雄,唯使君与操耳。
仲尼云:后世知丘者春秋。
又云:春秋之旨微而婉也。
]贤豪虽殁精灵在,应共微之地下游。

今日哭君吾道孤,寝门泪满白髭须。
不知箭折弓何用,兼恐唇亡齿亦枯。
窅窅穷泉埋宝玉,駸駸落景挂桑榆。
夜台暮齿期非远,但问前头相见无?

Pronunciation

kū liú shàng shū mèng dé èr shǒu

sì hǎi qí míng bái yǔ liú , bǎi nián jiāo fēn liǎng chóu móu 。
tóng pín tóng bìng tuì xián rì , yī sǐ yī shēng lín lǎo tóu 。
bēi jiǔ yīng xióng jūn yǔ cāo , wén zhāng wēi wǎn wǒ zhī qiū 。
[ cáo gōng yuē : tiān xià yīng xióng , wéi shǐ jūn yǔ cāo ěr 。
zhòng ní yún : hòu shì zhī qiū zhě chūn qiū 。
yòu yún : chūn qiū zhī zhǐ wēi ér wǎn yě 。
] xián háo suī mò jīng líng zài , yīng gòng wēi zhī dì xià yóu 。

jīn rì kū jūn wú dào gū , qǐn mén lèi mǎn bái zī xū 。
bù zhī jiàn zhē gōng hé yòng , jiān kǒng chún wáng chǐ yì kū 。
yǎo yǎo qióng quán mái bǎo yù , qīn qīn luò jǐng guà sāng yú 。
yè tái mù chǐ qī fēi yuǎn , dàn wèn qián tóu xiāng jiàn wú ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.