Traditional

哭孔戡

洛陽誰不死?
戡死聞長安。
我是知戡者,聞之涕泫然。
戡佐山東軍,非義不可幹。
拂衣向西來,其道直如弦。
從事得如此,人人以為難。
人言明明代,合置在朝端。
或望居諫司,有事戡必言。
或望居憲府,有邪戡必彈。
惜哉兩不諧,沒齒為閑官。
竟不得一日,謇謇立君前。
形骸隨眾人,斂葬北邙山。
平生剛腸內,直氣歸其間。
賢者為生民,生死懸在天。
謂天不愛人,胡為生其賢?
謂天果愛民,胡為奪其年?
茫茫元化中,誰執如此權?

Simplified

哭孔戡

洛阳谁不死?
戡死闻长安。
我是知戡者,闻之涕泫然。
戡佐山东军,非义不可干。
拂衣向西来,其道直如弦。
从事得如此,人人以为难。
人言明明代,合置在朝端。
或望居谏司,有事戡必言。
或望居宪府,有邪戡必弹。
惜哉两不谐,没齿为闲官。
竟不得一日,謇謇立君前。
形骸随众人,敛葬北邙山。
平生刚肠内,直气归其间。
贤者为生民,生死悬在天。
谓天不爱人,胡为生其贤?
谓天果爱民,胡为夺其年?
茫茫元化中,谁执如此权?

Pronunciation

kū kǒng kān

luò yáng shuí bù sǐ ?
kān sǐ wén cháng ān 。
wǒ shì zhī kān zhě , wén zhī tì xuàn rán 。
kān zuǒ shān dōng jūn , fēi yì bù kě gān 。
fú yī xiàng xī lái , qí dào zhí rú xián 。
cóng shì dé rú cǐ , rén rén yǐ wéi nán 。
rén yán míng míng dài , hé zhì zài zhāo duān 。
huò wàng jū jiàn sī , yǒu shì kān bì yán 。
huò wàng jū xiàn fǔ , yǒu xié kān bì dàn 。
xī zāi liǎng bù xié , méi chǐ wéi xián guān 。
jìng bù dé yī rì , jiǎn jiǎn lì jūn qián 。
xíng hái suí zhòng rén , liǎn zàng běi máng shān 。
píng shēng gāng cháng nèi , zhí qì guī qí jiān 。
xián zhě wéi shēng mín , shēng sǐ xuán zài tiān 。
wèi tiān bù ài rén , hú wéi shēng qí xián ?
wèi tiān guǒ ài mín , hú wéi duó qí nián ?
máng máng yuán huà zhōng , shuí zhí rú cǐ quán ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.