Traditional

哭季長

岷山剡曲各天涯,死籍前時偶脫遺。
三徑就荒俱已老,一樽相屬永無期。
寢門哀慟今何及?
泉壤從遊後不疑。
邂逅子孫能記此,交情應似兩翁時。

Simplified

哭季长

岷山剡曲各天涯,死籍前时偶脱遗。
三径就荒俱已老,一樽相属永无期。
寝门哀恸今何及?
泉壤从游後不疑。
邂逅子孙能记此,交情应似两翁时。

Pronunciation

kū jì cháng

mín shān yǎn qū gè tiān yá , sǐ jí qián shí ǒu tuō yí 。
sān jìng jiù huāng jù yǐ lǎo , yī zūn xiāng shǔ yǒng wú qī 。
qǐn mén āi tòng jīn hé jí ?
quán rǎng cóng yóu hòu bù yí 。
xiè hòu zǐ sūn néng jì cǐ , jiāo qíng yīng sì liǎng wēng shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.