Traditional

哭崔兒

掌珠一顆兒三歲,鬢雪千莖父六旬。
豈料汝先為異物,常憂吾不見成人。
悲腸自斷非因劍,啼眼加昏不是塵。
懷抱又空天默默,依前重作鄧攸身。

Simplified

哭崔儿

掌珠一颗儿三岁,鬓雪千茎父六旬。
岂料汝先为异物,常忧吾不见成人。
悲肠自断非因剑,啼眼加昏不是尘。
怀抱又空天默默,依前重作邓攸身。

Pronunciation

kū cuī ér

zhǎng zhū yī kē ér sān suì , bìn xuě qiān jīng fù liù xún 。
qǐ liào rǔ xiān wéi yì wù , cháng yōu wú bù jiàn chéng rén 。
bēi cháng zì duàn fēi yīn jiàn , tí yǎn jiā hūn bù shì chén 。
huái bào yòu kōng tiān mò mò , yī qián zhòng zuò dèng yōu shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.