Traditional

哭崔常侍晦叔

頑賤一拳石,精珍百煉金。
名價既相遠,交分何其深。
中誠一以合,外物不能侵。
逶迤二十年,與世同浮沈。
晚有退閑約,白首歸雲林。
垂老忽相失,悲哉口語心。
春日嵩高陽,秋夜清洛陰。
丘園共誰蔔?
山水共誰尋?
風月共誰賞?
詩篇共誰吟?
花開共誰看?
酒熟共誰斟?
惠死莊杜口,鐘歿師廢琴。
道理使之然,從古非獨今。
吾道自此孤,我情安可任?
唯將病眼淚,一灑秋風襟。

Simplified

哭崔常侍晦叔

顽贱一拳石,精珍百炼金。
名价既相远,交分何其深。
中诚一以合,外物不能侵。
逶迤二十年,与世同浮沉。
晚有退闲约,白首归云林。
垂老忽相失,悲哉口语心。
春日嵩高阳,秋夜清洛阴。
丘园共谁卜?
山水共谁寻?
风月共谁赏?
诗篇共谁吟?
花开共谁看?
酒熟共谁斟?
惠死庄杜口,钟殁师废琴。
道理使之然,从古非独今。
吾道自此孤,我情安可任?
唯将病眼泪,一洒秋风襟。

Pronunciation

kū cuī cháng shì huì shū

wán jiàn yī quán shí , jīng zhēn bǎi liàn jīn 。
míng jià jì xiāng yuǎn , jiāo fēn hé qí shēn 。
zhōng chéng yī yǐ hé , wài wù bù néng qīn 。
wēi yǐ èr shí nián , yǔ shì tóng fú chén 。
wǎn yǒu tuì xián yuē , bái shǒu guī yún lín 。
chuí lǎo hū xiāng shī , bēi zāi kǒu yǔ xīn 。
chūn rì sōng gāo yáng , qiū yè qīng luò yīn 。
qiū yuán gòng shuí bǔ ?
shān shuǐ gòng shuí xún ?
fēng yuè gòng shuí shǎng ?
shī piān gòng shuí yín ?
huā kāi gòng shuí kàn ?
jiǔ shú gòng shuí zhēn ?
huì sǐ zhuāng dù kǒu , zhōng mò shī fèi qín 。
dào lǐ shǐ zhī rán , cóng gǔ fēi dú jīn 。
wú dào zì cǐ gū , wǒ qíng ān kě rèn ?
wéi jiāng bìng yǎn lèi , yī sǎ qiū fēng jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.