Traditional

哭微之

今在豈有相逢日,未死應無暫忘時。
從此三篇收淚後,終身無復更吟詩。

Simplified

哭微之

今在岂有相逢日,未死应无暂忘时。
从此三篇收泪后,终身无复更吟诗。

Pronunciation

kū wēi zhī

jīn zài qǐ yǒu xiāng féng rì , wèi sǐ yīng wú zàn wàng shí 。
cóng cǐ sān piān shōu lèi hòu , zhōng shēn wú fù gēng yín shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.