Traditional

哭李三

去年渭水曲,秋時訪我來。
今年常樂裏,春日哭君回。
哭君仰問天,天意安在哉?
若必奪其壽,何如不與才?
落然身後事,妻病女嬰孩。

Simplified

哭李三

去年渭水曲,秋时访我来。
今年常乐里,春日哭君回。
哭君仰问天,天意安在哉?
若必夺其寿,何如不与才?
落然身后事,妻病女婴孩。

Pronunciation

kū lǐ sān

qù nián wèi shuǐ qū , qiū shí fǎng wǒ lái 。
jīn nián cháng lè lǐ , chūn rì kū jūn huí 。
kū jūn yǎng wèn tiān , tiān yì ān zài zāi ?
ruò bì duó qí shòu , hé rú bù yǔ cái ?
luò rán shēn hòu shì , qī bìng nǚ yīng hái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.