Traditional

哭王質夫

仙遊寺前別,別來十年余。
生別猶怏怏,死別復何如?
客從梓潼來,道君死不虛。
驚疑心未信,欲哭復踟躕。
踟躕寢門側,聲發涕亦俱。
衣上今日淚,篋中前月書。
憐君古人風,重有君子儒。
篇詠陶謝輩,風衿嵇阮徒。
出身既蹇屯,生世仍須臾。
誠知天至高,安得不一呼?
江南有毒蟒,江北有妖狐。
皆享千年壽,多於王質夫。
不知彼何德?
不識此何辜?

Simplified

哭王质夫

仙游寺前别,别来十年余。
生别犹怏怏,死别复何如?
客从梓潼来,道君死不虚。
惊疑心未信,欲哭复踟蹰。
踟蹰寝门侧,声发涕亦俱。
衣上今日泪,箧中前月书。
怜君古人风,重有君子儒。
篇咏陶谢辈,风衿嵇阮徒。
出身既蹇屯,生世仍须臾。
诚知天至高,安得不一呼?
江南有毒蟒,江北有妖狐。
皆享千年寿,多于王质夫。
不知彼何德?
不识此何辜?

Pronunciation

kū wáng zhì fū

xiān yóu sì qián bié , bié lái shí nián yú 。
shēng bié yóu yàng yàng , sǐ bié fù hé rú ?
kè cóng zǐ tóng lái , dào jūn sǐ bù xū 。
jīng yí xīn wèi xìn , yù kū fù chí chú 。
chí chú qǐn mén cè , shēng fā tì yì jù 。
yī shàng jīn rì lèi , qiè zhōng qián yuè shū 。
lián jūn gǔ rén fēng , zhòng yǒu jūn zǐ rú 。
piān yǒng táo xiè bèi , fēng jīn jí ruǎn tú 。
chū shēn jì jiǎn tún , shēng shì réng xū yú 。
chéng zhī tiān zhì gāo , ān dé bù yī hū ?
jiāng nán yǒu dú mǎng , jiāng běi yǒu yāo hú 。
jiē xiǎng qiān nián shòu , duō yú wáng zhì fū 。
bù zhī bǐ hé dé ?
bù shí cǐ hé gū ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.