Traditional

哭諸故人,因寄元八

昨日哭寢門,今日哭寢門。
借問所哭誰?
無非故交親。
偉卿既長往,質夫亦幽淪。
屈指數年世,收涕自思身。
彼皆少於我,先為泉下人。
我今頭半白,焉得身久存?
好在元郎中,相識二十春。
昔見君生子,今聞君抱孫。
存者盡老大,逝者已成塵。
早晚升平宅,開眉一見君。

Simplified

哭诸故人,因寄元八

昨日哭寝门,今日哭寝门。
借问所哭谁?
无非故交亲。
伟卿既长往,质夫亦幽沦。
屈指数年世,收涕自思身。
彼皆少于我,先为泉下人。
我今头半白,焉得身久存?
好在元郎中,相识二十春。
昔见君生子,今闻君抱孙。
存者尽老大,逝者已成尘。
早晚升平宅,开眉一见君。

Pronunciation

kū zhū gù rén , yīn jì yuán bā

zuó rì kū qǐn mén , jīn rì kū qǐn mén 。
jiè wèn suǒ kū shuí ?
wú fēi gù jiāo qīn 。
wěi qīng jì cháng wǎng , zhì fū yì yōu lún 。
qū zhǐ shù nián shì , shōu tì zì sī shēn 。
bǐ jiē shǎo yú wǒ , xiān wéi quán xià rén 。
wǒ jīn tóu bàn bái , yān dé shēn jiǔ cún ?
hǎo zài yuán láng zhōng , xiāng shí èr shí chūn 。
xī jiàn jūn shēng zǐ , jīn wén jūn bào sūn 。
cún zhě jìn lǎo dà , shì zhě yǐ chéng chén 。
zǎo wǎn shēng píng zhái , kāi méi yī jiàn jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.