Traditional

哭魏兼遂

古今俱此去,修短竟誰分。
樽酒空如在,弦琴肯重聞。
一門同逝水,萬事共浮雲。
舊館何人宅,空山遠客墳。
艱危貧且共,少小秀而文。
獨行依窮巷,全身出亂軍。
歲時長寂寞,煙月自氛氳。
壟樹隨人古,山門對日曛。
泛舟悲向子,留劍贈徐君。
來去雲陽路,傷心江水濆。

Simplified

哭魏兼遂

古今俱此去,修短竟谁分。
樽酒空如在,弦琴肯重闻。
一门同逝水,万事共浮云。
旧馆何人宅,空山远客坟。
艰危贫且共,少小秀而文。
独行依穷巷,全身出乱军。
岁时长寂寞,烟月自氛氲。
垄树随人古,山门对日曛。
泛舟悲向子,留剑赠徐君。
来去云阳路,伤心江水濆。

Pronunciation

kū wèi jiān suì

gǔ jīn jù cǐ qù , xiū duǎn jìng shuí fēn 。
zūn jiǔ kōng rú zài , xián qín kěn zhòng wén 。
yī mén tóng shì shuǐ , wàn shì gòng fú yún 。
jiù guǎn hé rén zhái , kōng shān yuǎn kè fén 。
jiān wēi pín qiě gòng , shǎo xiǎo xiù ér wén 。
dú xíng yī qióng xiàng , quán shēn chū luàn jūn 。
suì shí cháng jì mò , yān yuè zì fēn yūn 。
lǒng shù suí rén gǔ , shān mén duì rì xūn 。
fàn zhōu bēi xiàng zǐ , liú jiàn zèng xú jūn 。
lái qù yún yáng lù , shāng xīn jiāng shuǐ fén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.