Traditional

哺猿

有書常嬾讀,有酒常嬾醉,惟有默坐佳,又以睡為祟。
不如舍之起,扶杖來東園,摘此幽澗果,哺我高枝猿。
食果飲清泉,猿計亦何闕?
但恐夜霜時,腸斷巴山月!

Simplified

哺猿

有书常嬾读,有酒常嬾醉,惟有默坐佳,又以睡为祟。
不如舍之起,扶杖来东园,摘此幽涧果,哺我高枝猿。
食果饮清泉,猿计亦何阙?
但恐夜霜时,肠断巴山月!

Pronunciation

bǔ yuán

yǒu shū cháng lǎn dú , yǒu jiǔ cháng lǎn zuì , wéi yǒu mò zuò jiā , yòu yǐ shuì wéi suì 。
bù rú shè zhī qǐ , fú zhàng lái dōng yuán , zhāi cǐ yōu jiàn guǒ , bǔ wǒ gāo zhī yuán 。
shí guǒ yǐn qīng quán , yuán jì yì hé què ?
dàn kǒng yè shuāng shí , cháng duàn bā shān yuè !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.