Traditional

唐封泰山樂章·豫和

禮樂終,煙燎上。
懷靈惠,結皇想。
歸風疾,回風爽。
百神來,眾神往。

Simplified

唐封泰山乐章·豫和

礼乐终,烟燎上。
怀灵惠,结皇想。
归风疾,回风爽。
百神来,众神往。

Pronunciation

táng fēng tài shān lè zhāng · yù hé

lǐ lè zhōng , yān liáo shàng 。
huái líng huì , jié huáng xiǎng 。
guī fēng jí , huí fēng shuǎng 。
bǎi shén lái , zhòng shén wǎng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.