Traditional

唐封泰山樂章·豫和六首

挹泰壇,紫泰清。
受天命,報天成。
竦皇心,薦樂聲。
誌上達,歌下迎。
億上帝,臨下庭。
騎日月,陪列星。
嘉視信,大糦馨。
淡神心,醉皇靈。
相百辟,貢八荒。
九歌敘,萬舞翔。
肅振振,鏗皇皇。
帝欣欣,福穰穰。
高在上,道光明。
物資始,德難名。
承眷命,牧蒼生。
寰宇謐,泰階平。
天道無親,至誠與鄰。
山川遍禮,宮徵惟新。
玉帛非盛,聰明會真。
正斯一德,通乎百神。
享帝享親,維孝維聖。
緝熙懿德,敷揚成命。
華夷誌同,笙鏞禮盛。
明靈降止,感此誠敬。

Simplified

唐封泰山乐章·豫和六首

挹泰坛,紫泰清。
受天命,报天成。
竦皇心,荐乐声。
志上达,歌下迎。
亿上帝,临下庭。
骑日月,陪列星。
嘉视信,大糦馨。
澹神心,醉皇灵。
相百辟,贡八荒。
九歌叙,万舞翔。
肃振振,铿皇皇。
帝欣欣,福穰穰。
高在上,道光明。
物资始,德难名。
承眷命,牧苍生。
寰宇谧,泰阶平。
天道无亲,至诚与邻。
山川遍礼,宫徵惟新。
玉帛非盛,聪明会真。
正斯一德,通乎百神。
享帝享亲,维孝维圣。
缉熙懿德,敷扬成命。
华夷志同,笙镛礼盛。
明灵降止,感此诚敬。

Pronunciation

táng fēng tài shān lè zhāng · yù hé liù shǒu

yì tài tán , zǐ tài qīng 。
shòu tiān mìng , bào tiān chéng 。
sǒng huáng xīn , jiàn lè shēng 。
zhì shàng dá , gē xià yíng 。
yì shàng dì , lín xià tíng 。
qí rì yuè , péi liè xīng 。
jiā shì xìn , dà xī xīn 。
dàn shén xīn , zuì huáng líng 。
xiāng bǎi bì , gòng bā huāng 。
jiǔ gē xù , wàn wǔ xiáng 。
sù zhèn zhèn , kēng huáng huáng 。
dì xīn xīn , fú ráng ráng 。
gāo zài shàng , dào guāng míng 。
wù zī shǐ , dé nán míng 。
chéng juàn mìng , mù cāng shēng 。
huán yǔ mì , tài jiē píng 。
tiān dào wú qīn , zhì chéng yǔ lín 。
shān chuān biàn lǐ , gōng zhǐ wéi xīn 。
yù bó fēi shèng , cōng míng huì zhēn 。
zhèng sī yī dé , tōng hū bǎi shén 。
xiǎng dì xiǎng qīn , wéi xiào wéi shèng 。
jī xī yì dé , fū yáng chéng mìng 。
huá yí zhì tóng , shēng yōng lǐ shèng 。
míng líng jiàng zhǐ , gǎn cǐ chéng jìng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.