Traditional

商山路有感

萬裏路長在,六年身始歸。
所經多舊館,大半主人非。

Simplified

商山路有感

万里路长在,六年身始归。
所经多旧馆,大半主人非。

Pronunciation

shāng shān lù yǒu gǎn

wàn lǐ lù cháng zài , liù nián shēn shǐ guī 。
suǒ jīng duō jiù guǎn , dà bàn zhǔ rén fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.