Traditional

喜劉蘇州恩賜金紫遙想賀宴以詩慶之

海內姑蘇太守賢,恩加章綬豈徒然。
賀賓喜色欺杯酒,醉妓歡聲遏管弦。
魚佩葺鱗光照地,鶻銜瑞帶勢沖天。
莫嫌鬢上些些白,金紫由來稱長年。

Simplified

喜刘苏州恩赐金紫遥想贺宴以诗庆之

海内姑苏太守贤,恩加章绶岂徒然。
贺宾喜色欺杯酒,醉妓欢声遏管弦。
鱼佩葺鳞光照地,鹘衔瑞带势冲天。
莫嫌鬓上些些白,金紫由来称长年。

Pronunciation

xǐ liú sū zhōu ēn cì jīn zǐ yáo xiǎng hè yàn yǐ shī qìng zhī

hǎi nèi gū sū tài shǒu xián , ēn jiā zhāng shòu qǐ tú rán 。
hè bīn xǐ sè qī bēi jiǔ , zuì jì huān shēng è guǎn xián 。
yú pèi qì lín guāng zhào dì , gǔ xián ruì dài shì chōng tiān 。
mò xián bìn shàng xiē xiē bái , jīn zǐ yóu lái chēng cháng nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.