Traditional

喜友至留宿

村中少賓客,柴門多不開。
忽聞車馬至,雲是故人來。
況值風雨夕,愁心正悠哉。
願君且同宿,盡此手中杯。
人生開口笑,百年都幾回?

Simplified

喜友至留宿

村中少宾客,柴门多不开。
忽闻车马至,云是故人来。
况值风雨夕,愁心正悠哉。
愿君且同宿,尽此手中杯。
人生开口笑,百年都几回?

Pronunciation

xǐ yǒu zhì liú sù

cūn zhōng shǎo bīn kè , chái mén duō bù kāi 。
hū wén chē mǎ zhì , yún shì gù rén lái 。
kuàng zhí fēng yǔ xī , chóu xīn zhèng yōu zāi 。
yuàn jūn qiě tóng sù , jìn cǐ shǒu zhōng bēi 。
rén shēng kāi kǒu xiào , bǎi nián dū jī huí ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.