Traditional

喜山石榴花開 去年自廬山移來。

忠州州裏今日花,廬山山頭去年樹。
已憐根損斬新栽,還喜花開依舊數。
赤玉何人少琴軫?
紅纈誰家合羅褲?
但知爛熳恣情開,莫怕南賓桃李妒。

Simplified

喜山石榴花开 去年自庐山移来。

忠州州里今日花,庐山山头去年树。
已怜根损斩新栽,还喜花开依旧数。
赤玉何人少琴轸?
红缬谁家合罗裤?
但知烂熳恣情开,莫怕南宾桃李妒。

Pronunciation

xǐ shān shí liú huā kāi qù nián zì lú shān yí lái 。

zhōng zhōu zhōu lǐ jīn rì huā , lú shān shān tóu qù nián shù 。
yǐ lián gēn sǔn zhǎn xīn zāi , huán xǐ huā kāi yī jiù shù 。
chì yù hé rén shǎo qín zhěn ?
hóng xié shuí jiā hé luó kù ?
dàn zhī làn màn zī qíng kāi , mò pà nán bīn táo lǐ dù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.