Traditional

喜度嶺

東漢興唐歷,南河復禹謀。
寧知瘴癘地,生入帝皇州。
雷雨蘇蟲蟄,春陽放學鳩。
洄沿炎海畔,登降閩山陬。
嶺路分中夏,川源得上流。
見花便獨笑,看草即忘憂。
自始居重譯,天星已再周。
鄉關絕歸望,親戚不相求。
棄杖枯還植,窮鱗涸更浮。
道消黃鶴去,運啟白駒留。
江妾晨炊黍,津童夜棹舟。
盛明良可遇,莫後洛城遊。
第八十九卷

Simplified

喜度岭

东汉兴唐历,南河复禹谋。
宁知瘴疠地,生入帝皇州。
雷雨苏虫蛰,春阳放学鸠。
洄沿炎海畔,登降闽山陬。
岭路分中夏,川源得上流。
见花便独笑,看草即忘忧。
自始居重译,天星已再周。
乡关绝归望,亲戚不相求。
弃杖枯还植,穷鳞涸更浮。
道消黄鹤去,运启白驹留。
江妾晨炊黍,津童夜棹舟。
盛明良可遇,莫后洛城游。
第八十九卷

Pronunciation

xǐ dù lǐng

dōng hàn xīng táng lì , nán hé fù yǔ móu 。
níng zhī zhàng lì dì , shēng rù dì huáng zhōu 。
léi yǔ sū chóng zhé , chūn yáng fàng xué jiū 。
huí yán yán hǎi pàn , dēng jiàng mǐn shān zōu 。
lǐng lù fēn zhōng xià , chuān yuán dé shàng liú 。
jiàn huā biàn dú xiào , kàn cǎo jí wàng yōu 。
zì shǐ jū zhòng yì , tiān xīng yǐ zài zhōu 。
xiāng guān jué guī wàng , qīn qī bù xiāng qiú 。
qì zhàng kū huán zhí , qióng lín hé gēng fú 。
dào xiāo huáng hè qù , yùn qǐ bái jū liú 。
jiāng qiè chén chuī shǔ , jīn tóng yè zhào zhōu 。
shèng míng liáng kě yù , mò hòu luò chéng yóu 。
dì bā shí jiǔ juàn

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.