Traditional

喜張十八博士除水部員外郎

老何歿後吟聲絕,雖有郎官不愛詩。
無復篇章傳道路,空留風月在曹司。
長嗟博士官猶屈,亦恐騷人道漸衰。
今日聞君除水部,喜於身得省郎時。

Simplified

喜张十八博士除水部员外郎

老何殁后吟声绝,虽有郎官不爱诗。
无复篇章传道路,空留风月在曹司。
长嗟博士官犹屈,亦恐骚人道渐衰。
今日闻君除水部,喜于身得省郎时。

Pronunciation

xǐ zhāng shí bā bó shì chú shuǐ bù yuán wài láng

lǎo hé mò hòu yín shēng jué , suī yǒu láng guān bù ài shī 。
wú fù piān zhāng chuán dào lù , kōng liú fēng yuè zài cáo sī 。
cháng jiē bó shì guān yóu qū , yì kǒng sāo rén dào jiàn shuāi 。
jīn rì wén jūn chú shuǐ bù , xǐ yú shēn dé shěng láng shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.