Traditional

喜晴應詔勑自疏韻詩

禦辯誠膺錄。
維皇稱有建。
雷澤昔經漁。
負夏時從販。
柏梁驂駟馬。
高陵馳六傳。
有序屬賓連。
無私表平憲。
河堤崩故柳。
秋水高新堰。
心齋湣昏墊。
樂徹憐胥怨。
禪河秉高論。
法輪開勝辯。
王城水鬬息。
洛浦河圖獻。
伏泉還習坎。
歸風已回巽。
桐枝長舊圍。
蒲節抽新寸。
山藪欣藏疾。
幽棲得無悶。
有慶兆民同。
論年天子萬。

Simplified

喜晴应诏勑自疏韵诗

御辩诚膺录。
维皇称有建。
雷泽昔经渔。
负夏时从贩。
柏梁骖驷马。
高陵驰六传。
有序属宾连。
无私表平宪。
河堤崩故柳。
秋水高新堰。
心斋愍昏垫。
乐彻怜胥怨。
禅河秉高论。
法轮开胜辩。
王城水鬬息。
洛浦河图献。
伏泉还习坎。
归风已回巽。
桐枝长旧围。
蒲节抽新寸。
山薮欣藏疾。
幽栖得无闷。
有庆兆民同。
论年天子万。

Pronunciation

xǐ qíng yīng zhào chì zì shū yùn shī

yù biàn chéng yīng lù , wéi huáng chēng yǒu jiàn , léi zé xī jīng yú , fù xià shí cóng fàn , bǎi liáng cān sì mǎ , gāo líng chí liù chuán , yǒu xù shǔ bīn lián , wú sī biǎo píng xiàn , hé dī bēng gù liǔ , qiū shuǐ gāo xīn yàn , xīn zhāi mǐn hūn diàn , lè chè lián xū yuàn , chán hé bǐng gāo lùn , fǎ lún kāi shèng biàn , wáng chéng shuǐ dòu xī , luò pǔ hé tú xiàn , fú quán huán xí kǎn , guī fēng yǐ huí xùn , tóng zhī cháng jiù wéi , pú jié chōu xīn cùn , shān sǒu xīn cáng jí , yōu qī dé wú mèn , yǒu qìng zhào mín tóng , lùn nián tiān zǐ wàn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.