Traditional

喜晴聯句

苦雨晴何喜,喜於未雨時。
氣收雲物變,聲樂鳥烏知。
--白居易蕙泛光風圃,蘭開皎月池。
千峰分遠近,九陌好追隨。
--王起白日開天路,玄陰卷地維。
余清在林薄,新照入漣漪。
--劉禹錫碧樹涼先落,青蕪濕更滋。
曬毛經浴鶴,曳尾出泥龜。
--白居易舞去商羊速,飛來野馬遲。
柱邊無潤礎,臺上有遊絲。
--王起橋凈行塵息,堤長禁柳垂。
宮城開睥睨,觀闕麗罘罳。
--劉禹錫洛水澄清鎮,嵩煙展翠帷。
梁成虹乍見,市散蜃初移。
--白居易藉草風猶暖,攀條露已晞。
屋穿添碧瓦,墻缺召金錘。
--王起迥徹來雙目,昏煩去四支。
霞文晚煥爛,星影夕參差。
--劉禹錫爽助門庭肅,寒摧草木衰。
黃幹向陽菊,紅洗得霜梨。
--白居易假蓋閑誰惜,彈弦燥更悲。
散蹄良馬穩,炙背野人宜。
--王起洞戶晨暉入,空庭宿霧披。
推林出書目,傾笥上衣椸。
--劉禹錫道路行非阻,軒車望可期。
無辭訪圭竇,且願見瓊枝。
--白居易山閣蓬萊客,儲宮羽翼師。
每優陪麗句,何暇覿英姿。
--王起玩景方搔首,懷人尚斂眉。
因吟仲文什,高興盡於斯。
--劉禹錫

Simplified

喜晴联句

苦雨晴何喜,喜于未雨时。
气收云物变,声乐鸟乌知。
--白居易蕙泛光风圃,兰开皎月池。
千峰分远近,九陌好追随。
--王起白日开天路,玄阴卷地维。
余清在林薄,新照入涟漪。
--刘禹锡碧树凉先落,青芜湿更滋。
晒毛经浴鹤,曳尾出泥龟。
--白居易舞去商羊速,飞来野马迟。
柱边无润础,台上有游丝。
--王起桥净行尘息,堤长禁柳垂。
宫城开睥睨,观阙丽罘罳。
--刘禹锡洛水澄清镇,嵩烟展翠帷。
梁成虹乍见,市散蜃初移。
--白居易藉草风犹暖,攀条露已晞。
屋穿添碧瓦,墙缺召金锤。
--王起迥彻来双目,昏烦去四支。
霞文晚焕烂,星影夕参差。
--刘禹锡爽助门庭肃,寒摧草木衰。
黄干向阳菊,红洗得霜梨。
--白居易假盖闲谁惜,弹弦燥更悲。
散蹄良马稳,炙背野人宜。
--王起洞户晨晖入,空庭宿雾披。
推林出书目,倾笥上衣椸。
--刘禹锡道路行非阻,轩车望可期。
无辞访圭窦,且愿见琼枝。
--白居易山阁蓬莱客,储宫羽翼师。
每优陪丽句,何暇觌英姿。
--王起玩景方搔首,怀人尚敛眉。
因吟仲文什,高兴尽于斯。
--刘禹锡

Pronunciation

xǐ qíng lián jù

kǔ yǔ qíng hé xǐ , xǐ yú wèi yǔ shí 。
qì shōu yún wù biàn , shēng lè niǎo wū zhī 。
-- bái jū yì huì fàn guāng fēng pǔ , lán kāi jiǎo yuè chí 。
qiān fēng fēn yuǎn jìn , jiǔ mò hǎo zhuī suí 。
-- wáng qǐ bái rì kāi tiān lù , xuán yīn juàn dì wéi 。
yú qīng zài lín báo , xīn zhào rù lián yī 。
-- liú yǔ xī bì shù liáng xiān luò , qīng wú shī gēng zī 。
shài máo jīng yù hè , yè wěi chū ní guī 。
-- bái jū yì wǔ qù shāng yáng sù , fēi lái yě mǎ chí 。
zhù biān wú rùn chǔ , tái shàng yǒu yóu sī 。
-- wáng qǐ qiáo jìng xíng chén xī , dī cháng jīn liǔ chuí 。
gōng chéng kāi bì nì , guān què lì fú sī 。
-- liú yǔ xī luò shuǐ chéng qīng zhèn , sōng yān zhǎn cuì wéi 。
liáng chéng hóng zhà jiàn , shì sàn shèn chū yí 。
-- bái jū yì jiè cǎo fēng yóu nuǎn , pān tiáo lù yǐ xī 。
wū chuān tiān bì wǎ , qiáng quē zhào jīn chuí 。
-- wáng qǐ jiǒng chè lái shuāng mù , hūn fán qù sì zhī 。
xiá wén wǎn huàn làn , xīng yǐng xī cān chà 。
-- liú yǔ xī shuǎng zhù mén tíng sù , hán cuī cǎo mù shuāi 。
huáng gān xiàng yáng jú , hóng xǐ dé shuāng lí 。
-- bái jū yì jiǎ gài xián shuí xī , dàn xián zào gēng bēi 。
sàn tí liáng mǎ wěn , zhì bèi yě rén yí 。
-- wáng qǐ dòng hù chén huī rù , kōng tíng sù wù pī 。
tuī lín chū shū mù , qīng sì shàng yī yí 。
-- liú yǔ xī dào lù xíng fēi zǔ , xuān chē wàng kě qī 。
wú cí fǎng guī dòu , qiě yuàn jiàn qióng zhī 。
-- bái jū yì shān gé péng lái kè , chǔ gōng yǔ yì shī 。
měi yōu péi lì jù , hé xiá dí yīng zī 。
-- wáng qǐ wán jǐng fāng sāo shǒu , huái rén shàng liǎn méi 。
yīn yín zhòng wén shí , gāo xīng jìn yú sī 。
-- liú yǔ xī

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.