Traditional

喜晴

曉日西風轉,秋天萬裏明。
湖天一種色,林鳥百般聲。
霽景浮雲滿,遊絲映水輕。
今朝江上客,凡慰幾人情。
第一百四十八卷

Simplified

喜晴

晓日西风转,秋天万里明。
湖天一种色,林鸟百般声。
霁景浮云满,游丝映水轻。
今朝江上客,凡慰几人情。
第一百四十八卷

Pronunciation

xǐ qíng

xiǎo rì xī fēng zhuǎn , qiū tiān wàn lǐ míng 。
hú tiān yī zhǒng sè , lín niǎo bǎi bān shēng 。
jì jǐng fú yún mǎn , yóu sī yìng shuǐ qīng 。
jīn zhāo jiāng shàng kè , fán wèi jī rén qíng 。
dì yī bǎi sì shí bā juàn

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.