Traditional

喜晴

澤國風雨多,春盡尚裘褐;閉門不能出,飽受鳩婦聒。
今朝雲忽歸,溝水清活活。
偶為東園行,魚鳥間何闊?
婦女蠶事終,桑柘光如潑。
布谷汝勿憂,吾褲真可脫。

Simplified

喜晴

泽国风雨多,春尽尚裘褐;闭门不能出,饱受鸠妇聒。
今朝云忽归,沟水清活活。
偶为东园行,鱼鸟间何阔?
妇女蚕事终,桑柘光如泼。
布谷汝勿忧,吾裤真可脱。

Pronunciation

xǐ qíng

zé guó fēng yǔ duō , chūn jìn shàng qiú hè û bì mén bù néng chū , bǎo shòu jiū fù guō 。
jīn zhāo yún hū guī , gōu shuǐ qīng huó huó 。
ǒu wéi dōng yuán xíng , yú niǎo jiān hé kuò ?
fù nǚ cán shì zhōng , sāng zhè guāng rú pō 。
bù gǔ rǔ wù yōu , wú kù zhēn kě tuō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.