Traditional

喜朱拾遺承恩拜命赴任上都

詔書征拜脫荷裳,身去東山閉草堂。
閶闔九天通奏籍,華亭一鶴在朝行。
滄洲離別風煙遠,青瑣幽深漏刻長。
今日卻回垂釣處,海鷗相見已高翔。

Simplified

喜朱拾遗承恩拜命赴任上都

诏书征拜脱荷裳,身去东山闭草堂。
阊阖九天通奏籍,华亭一鹤在朝行。
沧洲离别风烟远,青琐幽深漏刻长。
今日却回垂钓处,海鸥相见已高翔。

Pronunciation

xǐ zhū shí yí chéng ēn bài mìng fù rèn shàng dū

zhào shū zhēng bài tuō hé cháng , shēn qù dōng shān bì cǎo táng 。
chāng hé jiǔ tiān tōng zòu jí , huá tíng yī hè zài zhāo xíng 。
cāng zhōu lí bié fēng yān yuǎn , qīng suǒ yōu shēn lòu kè cháng 。
jīn rì què huí chuí diào chǔ , hǎi ōu xiāng jiàn yǐ gāo xiáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.