Traditional

喜見劉同州夢得

紫綬白髭須,同年二老夫。
論心共牢落,見面且歡娛。
酒好攜來否?
詩多記得無?
應須為春草,五馬少踟躕。

Simplified

喜见刘同州梦得

紫绶白髭须,同年二老夫。
论心共牢落,见面且欢娱。
酒好携来否?
诗多记得无?
应须为春草,五马少踟蹰。

Pronunciation

xǐ jiàn liú tóng zhōu mèng dé

zǐ shòu bái zī xū , tóng nián èr lǎo fū 。
lùn xīn gòng láo luò , jiàn miàn qiě huān yú 。
jiǔ hǎo xié lái fǒu ?
shī duō jì dé wú ?
yīng xū wéi chūn cǎo , wǔ mǎ shǎo chí chú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.