Traditional

喜遷鶯

死生都怕。
這輪回販骨,如何得罷。
不悟真常,強生枝節,性命了達不下。
有中不解,無中無裏,難明真假。
離萬法。
這本來一點,何處安搭。
敢問些兒話。
修真養性,如何憑執把。
甚是明心,甚為見性,甚是萬緣不掛。
甚為明月清風,甚是玲瓏脫灑了。
真法告,師父慈悲,提攜點化。

Simplified

喜迁莺

死生都怕。
这轮回贩骨,如何得罢。
不悟真常,强生枝节,性命了达不下。
有中不解,无中无里,难明真假。
离万法。
这本来一点,何处安搭。
敢问些儿话。
修真养性,如何凭执把。
甚是明心,甚为见性,甚是万缘不挂。
甚为明月清风,甚是玲珑脱洒了。
真法告,师父慈悲,提携点化。

Pronunciation

xǐ qiān yīng

sǐ shēng dū pà 。
zhè lún huí fàn gǔ , rú hé dé bà 。
bù wù zhēn cháng , qiáng shēng zhī jié , xìng mìng liǎo dá bù xià 。
yǒu zhōng bù jiě , wú zhōng wú lǐ , nán míng zhēn jiǎ 。
lí wàn fǎ 。
zhè běn lái yī diǎn , hé chǔ ān dā 。
gǎn wèn xiē ér huà 。
xiū zhēn yǎng xìng , rú hé píng zhí bǎ 。
shèn shì míng xīn , shèn wéi jiàn xìng , shèn shì wàn yuán bù guà 。
shèn wéi míng yuè qīng fēng , shèn shì líng lóng tuō sǎ liǎo 。
zhēn fǎ gào , shī fù cí bēi , tí xié diǎn huà 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.