Traditional

喜遷鶯

厭離塵垢。
便誌樂虛閑,清凈為友。
劍掛寒光,兵安雲將,戰勝五行之寇。
收得洞玄靈寶,跳出陰陽之殼。
大丹就。
煉摘騎日月,摩挲星鬥。
英秀。
超前後。
隨應萬機,明顯神通手。
鐵板門庭,金針玉線,到處七穿八透。
引出錦麒獅子,振水禽山獸。
速回首。
向碧霞堆裏,高眠清晝。

Simplified

喜迁莺

厌离尘垢。
便志乐虚闲,清净为友。
剑挂寒光,兵安云将,战胜五行之寇。
收得洞玄灵宝,跳出阴阳之壳。
大丹就。
炼摘骑日月,摩挲星斗。
英秀。
超前后。
随应万机,明显神通手。
铁板门庭,金针玉线,到处七穿八透。
引出锦麒狮子,振水禽山兽。
速回首。
向碧霞堆里,高眠清昼。

Pronunciation

xǐ qiān yīng

yàn lí chén gòu 。
biàn zhì lè xū xián , qīng jìng wéi yǒu 。
jiàn guà hán guāng , bīng ān yún jiāng , zhàn shèng wǔ xíng zhī kòu 。
shōu dé dòng xuán líng bǎo , tiào chū yīn yáng zhī ké 。
dà dān jiù 。
liàn zhāi qí rì yuè , mó suō xīng dǒu 。
yīng xiù 。
chāo qián hòu 。
suí yīng wàn jī , míng xiǎn shén tōng shǒu 。
tiě bǎn mén tíng , jīn zhēn yù xiàn , dào chǔ qī chuān bā tòu 。
yǐn chū jǐn qí shī zǐ , zhèn shuǐ qín shān shòu 。
sù huí shǒu 。
xiàng bì xiá duī lǐ , gāo mián qīng zhòu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.