Traditional

喜鄭唐老相過

鄭子有書癖,對書百事忘,頭亂不暇櫛,炙冷不暇嘗;持此金石心,力求古文章,吟哦屈宋作,蚤夜聲瑯瑯。
方揮卻日戈,恥窺及肩墻。
不見今六年,所得非復常。
扁舟夜過我,劇論神激揚。
徐出二三篇,稊米於太倉,已足起衰懦,黑絲生鬢霜;使得盡見之,殆可鍼膏肓。
願子繼自今,勿惜傾錦囊。
因來數為寄,歲晚慰所望。

Simplified

喜郑唐老相过

郑子有书癖,对书百事忘,头乱不暇栉,炙冷不暇尝;持此金石心,力求古文章,吟哦屈宋作,蚤夜声琅琅。
方挥却日戈,耻窥及肩墙。
不见今六年,所得非复常。
扁舟夜过我,剧论神激扬。
徐出二三篇,稊米於太仓,已足起衰懦,黑丝生鬓霜;使得尽见之,殆可鍼膏肓。
愿子继自今,勿惜倾锦囊。
因来数为寄,岁晚慰所望。

Pronunciation

xǐ zhèng táng lǎo xiāng guò

zhèng zǐ yǒu shū pǐ , duì shū bǎi shì wàng , tóu luàn bù xiá zhì , zhì lěng bù xiá cháng û chí cǐ jīn shí xīn , lì qiú gǔ wén zhāng , yín ó qū sòng zuò , zǎo yè shēng láng láng 。
fāng huī què rì gē , chǐ kuī jí jiān qiáng 。
bù jiàn jīn liù nián , suǒ dé fēi fù cháng 。
biǎn zhōu yè guò wǒ , jù lùn shén jī yáng 。
xú chū èr sān piān , tí mǐ yū tài cāng , yǐ zú qǐ shuāi nuò , hēi sī shēng bìn shuāng û shǐ dé jìn jiàn zhī , dài kě zhēn gāo huāng 。
yuàn zǐ jì zì jīn , wù xī qīng jǐn náng 。
yīn lái shù wéi jì , suì wǎn wèi suǒ wàng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.