Traditional

喜閑

蕭灑伊嵩下,優遊黃綺間。
未曾一日悶,已得六年閑。
魚鳥為徒侶,煙霞是往還。
伴僧禪閉目,迎客笑開顏。
興發宵遊寺,慵時晝掩關。
夜來風月好,悔不宿香山。

Simplified

喜闲

萧洒伊嵩下,优游黄绮间。
未曾一日闷,已得六年闲。
鱼鸟为徒侣,烟霞是往还。
伴僧禅闭目,迎客笑开颜。
兴发宵游寺,慵时昼掩关。
夜来风月好,悔不宿香山。

Pronunciation

xǐ xián

xiāo sǎ yī sōng xià , yōu yóu huáng qǐ jiān 。
wèi zēng yī rì mèn , yǐ dé liù nián xián 。
yú niǎo wéi tú lǚ , yān xiá shì wǎng huán 。
bàn sēng chán bì mù , yíng kè xiào kāi yán 。
xīng fā xiāo yóu sì , yōng shí zhòu yǎn guān 。
yè lái fēng yuè hǎo , huǐ bù sù xiāng shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.