Traditional

喜雨

幽人睡覺夜未央,四檐懸溜聲浪浪。
樂哉甘澍及時至,九衢一洗塵沙黃。
明朝鄰曲各驩喜,賽廟沽酒刲豬羊。
不勞轣轆蹋龍骨,轉盼白水盈陂塘。
呼兒掃地設菅席,與汝一醉歌時康。
豈惟磨鎌待收麥,小甑已覺吳粳香。

Simplified

喜雨

幽人睡觉夜未央,四檐悬溜声浪浪。
乐哉甘澍及时至,九衢一洗尘沙黄。
明朝邻曲各驩喜,赛庙沽酒刲猪羊。
不劳轣辘蹋龙骨,转盼白水盈陂塘。
呼儿扫地设菅席,与汝一醉歌时康。
岂惟磨鎌待收麦,小甑已觉吴粳香。

Pronunciation

xǐ yǔ

yōu rén shuì jué yè wèi yāng , sì yán xuán liū shēng làng làng 。
lè zāi gān shù jí shí zhì , jiǔ qú yī xǐ chén shā huáng 。
míng zhāo lín qū gè huān xǐ , sài miào gū jiǔ kuī zhū yáng 。
bù láo lì lù tà lóng gǔ , zhuǎn pàn bái shuǐ yíng bēi táng 。
hū ér sǎo dì shè jiān xí , yǔ rǔ yī zuì gē shí kāng 。
qǐ wéi mó lián dài shōu mài , xiǎo zèng yǐ jué wú jīng xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.