Traditional

喜雪

朔雪自龍沙,呈祥勢可嘉。
有田皆種玉,無樹不開花。
班扇慵裁素,曹衣詎比麻。
鵝歸逸少宅,鶴滿令威家。
寂寞門扉掩,依稀履跡斜。
人疑遊面市,馬似困鹽車。
洛水妃虛妒,姑山客漫誇。
聯辭雖許謝,和曲本慚巴。
粉署闈全隔,霜臺路正賒。
此時傾賀酒,相望在京華。

Simplified

喜雪

朔雪自龙沙,呈祥势可嘉。
有田皆种玉,无树不开花。
班扇慵裁素,曹衣讵比麻。
鹅归逸少宅,鹤满令威家。
寂寞门扉掩,依稀履迹斜。
人疑游面市,马似困盐车。
洛水妃虚妒,姑山客漫夸。
联辞虽许谢,和曲本惭巴。
粉署闱全隔,霜台路正赊。
此时倾贺酒,相望在京华。

Pronunciation

xǐ xuě

shuò xuě zì lóng shā , chéng xiáng shì kě jiā 。
yǒu tián jiē zhǒng yù , wú shù bù kāi huā 。
bān shàn yōng cái sù , cáo yī jù bǐ má 。
é guī yì shǎo zhái , hè mǎn líng wēi jiā 。
jì mò mén fēi yǎn , yī xī lǚ jì xié 。
rén yí yóu miàn shì , mǎ sì kùn yán chē 。
luò shuǐ fēi xū dù , gū shān kè màn kuā 。
lián cí suī xǔ xiè , hé qū běn cán bā 。
fěn shǔ wéi quán gé , shuāng tái lù zhèng shē 。
cǐ shí qīng hè jiǔ , xiāng wàng zài jīng huá 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.