Traditional

喜鮑禪師自龍山至

故居何日下,春草欲芊芊。
猶對山中月,誰聽石上泉。
猿聲知後夜,花發見流年。
杖錫閑來往,無心到處禪。

Simplified

喜鲍禅师自龙山至

故居何日下,春草欲芊芊。
犹对山中月,谁听石上泉。
猿声知后夜,花发见流年。
杖锡闲来往,无心到处禅。

Pronunciation

xǐ bào chán shī zì lóng shān zhì

gù jū hé rì xià , chūn cǎo yù qiān qiān 。
yóu duì shān zhōng yuè , shuí tīng shí shàng quán 。
yuán shēng zhī hòu yè , huā fā jiàn liú nián 。
zhàng xī xián lái wǎng , wú xīn dào chǔ chán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.