Traditional

嘉定巳巳立秋得膈上疾近寒露乃小愈

一枕鳥聲殘曉夢,半窗竹影弄新晴。
屏深室暖秋垂老,粥美蔬香疾漸平。

Simplified

嘉定巳巳立秋得膈上疾近寒露乃小愈

一枕鸟声残晓梦,半窗竹影弄新晴。
屏深室暖秋垂老,粥美蔬香疾渐平。

Pronunciation

jiā dìng sì sì lì qiū dé gé shàng jí jìn hán lù nǎi xiǎo yù

yī zhěn niǎo shēng cán xiǎo mèng , bàn chuāng zhú yǐng nòng xīn qíng 。
píng shēn shì nuǎn qiū chuí lǎo , zhōu měi shū xiāng jí jiàn píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.