Traditional

四年春

柳梢黃嫩草芽新,又入開成第四春。
近日放慵多不出,少年嫌老可相親。
分司吉傅頻過舍,致仕崔卿擬蔔鄰。
時輩推遷年事到,往還多是白頭人。

Simplified

四年春

柳梢黄嫩草芽新,又入开成第四春。
近日放慵多不出,少年嫌老可相亲。
分司吉傅频过舍,致仕崔卿拟卜邻。
时辈推迁年事到,往还多是白头人。

Pronunciation

sì nián chūn

liǔ shāo huáng nèn cǎo yá xīn , yòu rù kāi chéng dì sì chūn 。
jìn rì fàng yōng duō bù chū , shǎo nián xián lǎo kě xiāng qīn 。
fēn sī jí fù pín guò shè , zhì shì cuī qīng nǐ bǔ lín 。
shí bèi tuī qiān nián shì dào , wǎng huán duō shì bái tóu rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.