Traditional

四月一日過江赴荊州

春色沅湘盡,三年客始回。
夏雲隨北帆,同日過江來。
水漫荊門出,山平郢路開。
比肩羊叔子,千載豈無才。

Simplified

四月一日过江赴荆州

春色沅湘尽,三年客始回。
夏云随北帆,同日过江来。
水漫荆门出,山平郢路开。
比肩羊叔子,千载岂无才。

Pronunciation

sì yuè yī rì guò jiāng fù jīng zhōu

chūn sè yuán xiāng jìn , sān nián kè shǐ huí 。
xià yún suí běi fān , tóng rì guò jiāng lái 。
shuǐ màn jīng mén chū , shān píng yǐng lù kāi 。
bǐ jiān yáng shū zǐ , qiān zài qǐ wú cái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.