Traditional

四月十三夜四更起讀書

七十未捐書,正恐死乃息。
起挑窗下燈,度此風雨夕。

Simplified

四月十三夜四更起读书

七十未捐书,正恐死乃息。
起挑窗下灯,度此风雨夕。

Pronunciation

sì yuè shí sān yè sì gēng qǐ dú shū

qī shí wèi juān shū , zhèng kǒng sǐ nǎi xī 。
qǐ tiāo chuāng xià dēng , dù cǐ fēng yǔ xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.