Traditional

四月十三日詔宴寧王亭子賦得好字

何許承恩宴,山亭風日好。
綠嫩鳴鶴洲,陰秾鬥雞道。
果思夏來茂,花嫌春去早。
行樂無限時,皇情及芳草。

Simplified

四月十三日诏宴宁王亭子赋得好字

何许承恩宴,山亭风日好。
绿嫩鸣鹤洲,阴秾斗鸡道。
果思夏来茂,花嫌春去早。
行乐无限时,皇情及芳草。

Pronunciation

sì yuè shí sān rì zhào yàn níng wáng tíng zǐ fù dé hǎo zì

hé xǔ chéng ēn yàn , shān tíng fēng rì hǎo 。
lǜ nèn míng hè zhōu , yīn nóng dǒu jī dào 。
guǒ sī xià lái mào , huā xián chūn qù zǎo 。
xíng lè wú xiàn shí , huáng qíng jí fāng cǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.