Traditional

四月池水滿

四月池水滿,龜遊魚躍出。
吾亦愛吾池,池邊開一室。
人魚雖異族,其樂歸於一。
且與爾為徒,逍遙同過日。
爾無羨滄海,蒲藻可委質。
吾亦忘青雲,衡茅足容膝。
況吾與爾輩,本非蛟龍匹。
假如雲雨來,隻是池中物。

Simplified

四月池水满

四月池水满,龟游鱼跃出。
吾亦爱吾池,池边开一室。
人鱼虽异族,其乐归于一。
且与尔为徒,逍遥同过日。
尔无羡沧海,蒲藻可委质。
吾亦忘青云,衡茅足容膝。
况吾与尔辈,本非蛟龙匹。
假如云雨来,只是池中物。

Pronounciation

sì yuè chí shuǐ mǎn

sì yuè chí shuǐ mǎn , guī yóu yú yuè chū 。
wú yì ài wú chí , chí biān kāi yī shì 。
rén yú suī yì zú , qí lè guī yú yī 。
qiě yǔ ěr wéi tú , xiāo yáo tóng guò rì 。
ěr wú xiàn cāng hǎi , pú zǎo kě wěi zhì 。
wú yì wàng qīng yún , héng máo zú róng xī 。
kuàng wú yǔ ěr bèi , běn fēi jiāo lóng pǐ 。
jiǎ rú yún yǔ lái , zhī shì chí zhōng wù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.