Traditional

回鄉偶書

少小離家老大回,鄉音無改鬢毛衰。
兒童相見不相識,笑問客從何處來。

Simplified

回乡偶书

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。
儿童相见不相识,笑问客从何处来。

Pronunciation

huí xiāng ǒu shū

shǎo xiǎo lí jiā lǎo dà huí , xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 。
ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí , xiào wèn kè cóng hé chǔ lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.