Traditional

回鄉偶書二首

少小離鄉老大回,鄉音難改鬢毛衰。
兒童相見不相識,笑問客從何處來。
離別家鄉歲月多,近來人事半銷磨。
唯有門前鏡湖水,春風不改舊時波。
·87·賀知章稽山罷霧郁嵯峨,鏡水無風也自波。
莫言春度芳菲盡,別有中流采芰荷。

Simplified

回乡偶书二首

少小离乡老大回,乡音难改鬓毛衰。
儿童相见不相识,笑问客从何处来。
离别家乡岁月多,近来人事半销磨。
唯有门前镜湖水,春风不改旧时波。
·87·贺知章稽山罢雾郁嵯峨,镜水无风也自波。
莫言春度芳菲尽,别有中流采芰荷。

Pronunciation

huí xiāng ǒu shū èr shǒu

shǎo xiǎo lí xiāng lǎo dà huí , xiāng yīn nán gǎi bìn máo shuāi 。
ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí , xiào wèn kè cóng hé chǔ lái 。
lí bié jiā xiāng suì yuè duō , jìn lái rén shì bàn xiāo mó 。
wéi yǒu mén qián jìng hú shuǐ , chūn fēng bù gǎi jiù shí bō 。
·87· hè zhī zhāng jī shān bà wù yù cuó é , jìng shuǐ wú fēng yě zì bō 。
mò yán chūn dù fāng fēi jìn , bié yǒu zhōng liú cǎi jì hé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.