Traditional

因夢得酬牛相公初到洛中小飲見贈

淮南揮手拋紅旆,洛下回頭向白雲。
政事堂中老丞相,制科場裏舊將軍。
宮城煙月饒全占,關塞風光請半分。
詩酒放狂猶得在,莫欺白叟與劉君。

Simplified

因梦得酬牛相公初到洛中小饮见赠

淮南挥手抛红旆,洛下回头向白云。
政事堂中老丞相,制科场里旧将军。
宫城烟月饶全占,关塞风光请半分。
诗酒放狂犹得在,莫欺白叟与刘君。

Pronunciation

yīn mèng dé chóu niú xiāng gōng chū dào luò zhōng xiǎo yǐn jiàn zèng

huái nán huī shǒu pāo hóng pèi , luò xià huí tóu xiàng bái yún 。
zhèng shì táng zhōng lǎo chéng xiāng , zhì kē cháng lǐ jiù jiāng jūn 。
gōng chéng yān yuè ráo quán zhān , guān sāi fēng guāng qǐng bàn fēn 。
shī jiǔ fàng kuáng yóu dé zài , mò qī bái sǒu yǔ liú jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.