Traditional

因夢得題公垂所寄蠟燭因寄公垂

照梁初日光相似,出水新蓮艷不如。
卻寄兩條君領取,明年雙引入中書。
[宰相入朝舉雙燭,余官各一。
]

Simplified

因梦得题公垂所寄蜡烛因寄公垂

照梁初日光相似,出水新莲艳不如。
却寄两条君领取,明年双引入中书。
[宰相入朝举双烛,余官各一。
]

Pronunciation

yīn mèng dé tí gōng chuí suǒ jì là zhú yīn jì gōng chuí

zhào liáng chū rì guāng xiāng sì , chū shuǐ xīn lián yàn bù rú 。
què jì liǎng tiáo jūn lǐng qǔ , míng nián shuāng yǐn rù zhōng shū 。
[ zǎi xiāng rù zhāo jǔ shuāng zhú , yú guān gè yī 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.