Traditional

園中書觸目

氣候今年晚,濃霜始此回。
殘梧未全槁,晚菊有初開。
烏柏先楓赤,寒鴉後雁來。
西窗夕陽暖,摘橘薦新醅。

Simplified

园中书触目

气候今年晚,浓霜始此回。
残梧未全槁,晚菊有初开。
乌柏先枫赤,寒鸦後雁来。
西窗夕阳暖,摘橘荐新醅。

Pronunciation

yuán zhōng shū chù mù

qì hòu jīn nián wǎn , nóng shuāng shǐ cǐ huí 。
cán wú wèi quán gǎo , wǎn jú yǒu chū kāi 。
wū bǎi xiān fēng chì , hán yā hòu yàn lái 。
xī chuāng xī yáng nuǎn , zhāi jú jiàn xīn pēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.