Traditional

園中小飲

此老胸中萬頃寬,小園幽徑日追歡。
寧教酒欠尋常債,恥就人求本分官。
高柳陰濃煙欲暝,叢花紅濕露初漙。
要知澤國年光晚,已過清明尚淺寒。

Simplified

园中小饮

此老胸中万顷宽,小园幽径日追欢。
宁教酒欠寻常债,耻就人求本分官。
高柳阴浓烟欲暝,丛花红湿露初漙。
要知泽国年光晚,已过清明尚浅寒。

Pronunciation

yuán zhōng xiǎo yǐn

cǐ lǎo xiōng zhōng wàn qǐng kuān , xiǎo yuán yōu jìng rì zhuī huān 。
níng jiào jiǔ qiàn xún cháng zhài , chǐ jiù rén qiú běn fēn guān 。
gāo liǔ yīn nóng yān yù míng , cóng huā hóng shī lù chū tuán 。
yào zhī zé guó nián guāng wǎn , yǐ guò qīng míng shàng qiǎn hán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.