Traditional

園中晚興

世故誰能必?
書生妄自期。
年光卷中過,心事鬢邊知。
零落花隨水,輪囷筍突籬。
晚晴山盡出,徙倚獨移時。

Simplified

园中晚兴

世故谁能必?
书生妄自期。
年光卷中过,心事鬓边知。
零落花随水,轮囷笋突篱。
晚晴山尽出,徙倚独移时。

Pronunciation

yuán zhōng wǎn xīng

shì gù shuí néng bì ?
shū shēng wàng zì qī 。
nián guāng juàn zhōng guò , xīn shì bìn biān zhī 。
líng luò huā suí shuǐ , lún qūn sǔn tū lí 。
wǎn qíng shān jìn chū , xǐ yǐ dú yí shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.