Traditional

園中雜書

筍生密密復疏疏,來看偏宜曉雨余。
乞與人間作圖畫,幅巾短褐小籃輿。

Simplified

园中杂书

笋生密密复疏疏,来看偏宜晓雨余。
乞与人间作图画,幅巾短褐小篮舆。

Pronunciation

yuán zhōng zá shū

sǔn shēng mì mì fù shū shū , lái kàn piān yí xiǎo yǔ yú 。
qǐ yǔ rén jiān zuò tú huà , fú jīn duǎn hè xiǎo lán yú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.