Traditional

園庭詩

杖鄉從物外。
養學事閑郊。
郊愁方汗簡。
無遇始觀爻。
谷寒已吹律。
檐空更剪茆。
樵隱恒同路。
人禽或對巢。
水蒲開晚結。
風竹解寒苞。
古槐時變火。
枯楓乍落膠。
倒屣迎懸榻。
停琴聽解嘲。
香螺酌美酒。
枯蚌藉蘭殽。
飛魚時觸釣。
翳雉屢懸庖。
但使相知厚。
當能來結交。

Simplified

园庭诗

杖乡从物外。
养学事闲郊。
郊愁方汗简。
无遇始观爻。
谷寒已吹律。
檐空更剪茆。
樵隐恒同路。
人禽或对巢。
水蒲开晚结。
风竹解寒苞。
古槐时变火。
枯枫乍落胶。
倒屣迎悬榻。
停琴听解嘲。
香螺酌美酒。
枯蚌藉兰殽。
飞鱼时触钓。
翳雉屡悬庖。
但使相知厚。
当能来结交。

Pronunciation

yuán tíng shī

zhàng xiāng cóng wù wài , yǎng xué shì xián jiāo , jiāo chóu fāng hàn jiǎn , wú yù shǐ guān yáo , gǔ hán yǐ chuī lǜ , yán kōng gēng jiǎn máo , qiáo yǐn héng tóng lù , rén qín huò duì cháo , shuǐ pú kāi wǎn jié , fēng zhú jiě hán bāo , gǔ huái shí biàn huǒ , kū fēng zhà luò jiāo , dǎo xǐ yíng xuán tà , tíng qín tīng jiě cháo , xiāng luó zhuó měi jiǔ , kū bàng jiè lán xiáo , fēi yú shí chù diào , yì zhì lǚ xuán páo , dàn shǐ xiāng zhī hòu , dāng néng lái jié jiāo ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.