Traditional

聖無憂/烏夜啼

珠簾卷,暮雲愁。
垂楊暗鎖青樓。
煙雨濛濛如畫,輕風吹旋收。
香斷錦屏新別,人閑玉簟初秋。
多少舊歡新恨,書杳杳,夢悠悠。

Simplified

圣无忧/乌夜啼

珠帘卷,暮云愁。
垂杨暗锁青楼。
烟雨濛濛如画,轻风吹旋收。
香断锦屏新别,人闲玉簟初秋。
多少旧欢新恨,书杳杳,梦悠悠。

Pronunciation

shèng wú yōu / wū yè tí

zhū lián juàn , mù yún chóu 。
chuí yáng àn suǒ qīng lóu 。
yān yǔ méng méng rú huà , qīng fēng chuī xuán shōu 。
xiāng duàn jǐn píng xīn bié , rén xián yù diàn chū qiū 。
duō shǎo jiù huān xīn hèn , shū yǎo yǎo , mèng yōu yōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.