Traditional

聖無憂/烏夜啼

相別重相遇。
恬如一夢須臾。
尊前今日歡娛事,放盞旋成虛。
莫惜鬥量珠玉,隨他雪白髭須。
人間長久身難得,鬥在不如吾。

Simplified

圣无忧/乌夜啼

相别重相遇。
恬如一梦须臾。
尊前今日欢娱事,放盏旋成虚。
莫惜斗量珠玉,随他雪白髭须。
人间长久身难得,斗在不如吾。

Pronunciation

shèng wú yōu / wū yè tí

xiāng bié zhòng xiāng yù 。
tián rú yī mèng xū yú 。
zūn qián jīn rì huān yú shì , fàng zhǎn xuán chéng xū 。
mò xī dǒu liáng zhū yù , suí tā xuě bái zī xū 。
rén jiān cháng jiǔ shēn nán dé , dǒu zài bù rú wú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.